Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Ciechocinku

Celem działania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest (par. 7 ust. 1 Statutu):

1) działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę;

2) inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji;

3) działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom;

4) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych;

5) wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa;

6) wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii;

7) udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków;

8) działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków;

10) działanie na rzecz integracji różnych grup społecznych i wiekowych poprzez popularyzację kultury fizycznej, popieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu, kultury, turystyki i rekreacji;11) działanie na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej, ubogich, pozostających bez środków do życia;12) promowanie profilaktyki i promocja zdrowia;13) działanie na rzecz ochrony zdrowia środowiskowego;

14) walka z nadwagą i otyłością;

15) występowanie w interesie społecznym jako strona

postępowania administracyjnego (kpa) dotyczącego

chorych na cukrzycę, członków ich rodzin oraz

społeczeństwa.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez (par. 7

ust. 2 Statutu):

działania nieodpłatne pożytku publicznego,

działania odpłatne pożytku publicznego

3. Stowarzyszenie realizując swoje cele współpracuje

z (par. 7 ust. 3 Statutu):

1) władzami rządowymi i samorządowymi;

2) organizacjami krajowymi i zagranicznymi o

podobnych celach statutowych;

3) mediami publicznymi, tj. prasą, radiem, telewizją i

portalami internetowymi.

Redaguje: Jerzy Olszewski tel:721587888 , e-mail jol222@vp.pl
© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl